Ana Sayfa
Yönetmelik

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete

Sayı : 29291

Hacettepe Üniversitesinden:

YÖNETMELİK

Amaç

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MİKRO-ANALİZ, SOSYAL ETKİLEŞİM VE ÖĞRENME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HUMAN): Hacettepe Üniversitesi Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal etkileşim ve öğrenme üzerine yürütülen proje ve çalışmalardan elde edilen mikro analitik bulguların eğitim faaliyetlerine dönüştürülerek uygulayıcı, araştırmacı ve öğretmen yetiştiricilere akademik destekte bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a) Sosyal ve kurumsal etkileşim ve öğrenme üzerine; konuşma çözümlemesi, etkileşimsel dilbilim ve bütünce

dilbilim yöntemleriyle araştırmalar ve projeler yürütmek.
b) Elde edilen mikro analitik bulguları bilimsel çıktılara dönüştürmek.
c) Lisans ve lisansüstü derslere yöntemsel katkı sağlamak.
ç) Atölyeler, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar yoluyla mesleki eğitim faaliyetleri yürütmek. d) Anadil ve yabancı dil öğrenimine/öğretimine katkı sağlamak.
e) Düzenli aralıklarla veri çözümleme toplantıları gerçekleştirmek.
f) Ulusal ve uluslararası akademik toplantılar düzenlemek.
g) Mikro analitik araştırma yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak.
ğ) Benzer faaliyetler yürüten uluslararası araştırma merkezleriyle bilimsel işbirliği sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim

Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili

esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini

değerlendirip karara bağlamak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini

düzenlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve

usullerini tespit etmek.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli

Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen on üye olmak üzere toplamonbir üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.